Skip to content

Posts tagged ‘北大’

1
Jan

2009年北京大学保送生、自主招生考试试题及解答

2009年北京大学保送生、自主招生考试试题及答案(Eagle Fantasy的回忆)

时间:1月1日上午8:30~12:00语文数学英语,下午2:00~4:00物理化学。

语文:(个人觉得比较变态,可能是因为本身语文学得不怎么样)

1.写出两个对成语望文生义的例子

2.改病句

3.对对联:博雅塔前人博雅(注:博雅塔为北大校园内一建筑)

4.古文:一大段古文,没有断句,要求全文翻译(花了我好长时间…)

书杜袭喻繁钦语后[1]·(清)林纾
吴人之归,有绮其衣者[2],衣数十袭[3],届时而易之。而特居于盗乡,盗涎而妇弗觉[4],犹日炫其华绣于丛莽之下[5],盗遂杀而取之。盗不足论,而吾甚怪此妇知绮其衣,而不知所以置其身。夫使托身于荐绅之家[6],健者门焉,严扃深居,盗乌得取?唯其濒盗居而复炫其装[7],此其所以死耳。天下有才之士,不犹吴妇之绮其衣乎?托非其人,则与盗邻,盗贪利而耆杀[8],故炫能于乱邦,匪有全者。杜袭喻繁钦曰:“子若见能不已[9],非吾徒也。”钦卒用其言,以免于刘表之祸[10]。呜呼!袭可谓善藏矣,钦亦可谓善听矣。不尔,吾未见其不为吴妇也。(原文没有标点没有断句)

5.现代文阅读:鲁迅的文章《求乞者》,问了一大堆词的象征意义,问了鲁迅的人生观、行文特点等等

求乞者
我顺着剥落的高墙走路,踏着松的灰土。另外有几个人,各自走路。微风起来,露在墙头的高树的枝条带着还未干枯的叶子在我头上摇动。
微风起来,四面都是灰土。
一个孩子向我求乞,也穿着夹衣,也不见得悲戚,近于儿戏;我烦腻他这追着哀呼。
我走路。另外有几个人各自走路。微风起来,四面都是灰土。
一个孩子向我求乞,也穿着夹衣,也不见得悲戚,但是哑的,摊开手,装着手势。
我就憎恶他这手势。而且,他或者并不哑,这不过是一种求乞的法子。
我不布施,我无布施心,我但居布施者之上,给与烦腻,疑心,憎恶。
我顺着倒败的泥墙走路,断砖叠在墙缺口,墙里面没有什么。微风起来,送秋寒穿透我的夹衣;四面都是灰土。
我想着我将用什么方法求乞:发声,用怎样声调?装哑,用怎样手势?……
另外有几个人各自走路。
我将得不到布施,得不到布施心;我将得到自居于布施之上者的烦腻,疑心,憎恶。
我将用无所为和沉默求乞!……
我至少将得到虚无。
微风起来,四面都是灰土。另外有几个人各自走路。
灰土,灰土,……
……………………
灰土……

6.作文:有一种观点“腐败无害论”,认为腐败是人的本性、可以刺激消费、增进感情、无碍和谐社会,请写一篇文章驳斥这种观点,要求至少正确引用古代诗文5处,800字左右。

 

数学:(比去年简单了)…

22
Nov

北京大学2008年保送生和自主招生数学试题答案

 北京大学2008年保送生和自主招生数学试题解答

这套题的难度还是相当大的,这里的解答也不是我一个人做出来的,有我自己做的,有同学帮着做的,也有网上的解答。在网上我还没发现这套题目的完整解答,所以我写了这篇Blog,希望对众多有意考北大的人能够提供一些帮助。

1.证:边长为1的正五边形的对角线长为(1+√5)/2

证明:经鉴定,这是一道初中数学题,我就不写详细的解答了,用相似三角形就证出来了。

  2. 已知一个六边形AB1CA1BC1,AB1=AC1,CB1=CA1,BA1=BC1,∠A+∠B+∠C=∠A1+∠B1+∠C1。证明:三角形ABC面积为六边形的一半。

证明:如图,把三角形AB1C转至AC1D的位置,连接BD,则很明显三角形BDC1与三角形BA1C全等,所以三角形ABC和三角形ADB全等,故三角形ABC面积为六边形的一半。

3.已知实数a1、a2、a3、b1、b2、b3满足:a1+a2+a3 = b1+b2+b3, a1^2 + a2^2 + a3^2 = b1^2 + b2^2 + b3^2

且min{a1, a2, a3}≤min{b1, b2, b3}

证明:max{a1, a2, a3}≤max{b1, b2, b3}。

 

证明:令a1 a2 a3为y=x^3+px^2+qx^1+m的三根…